ELF 符号表

2018-01-10 Wednesday    


SSR 是 SS 的一个衍生版本,增加了混淆参数功能,可以让运营商判断失误,达到免流的目的,不过主要还是翻墙。

参考

https://github.com/ShadowsocksR-Live/shadowsocksr

通过 TLS 进行加密 https://github.com/ShadowsocksR-Live/shadowsocksr-native

https://github.com/shadowsocksr-rm/shadowsocksr-libev

https://loggerhead.me/posts/shadowsocks-yuan-ma-fen-xi-xie-yi-yu-jie-gou.html如果喜欢这里的文章,而且又不差钱的话,欢迎打赏个早餐 ^_^